ปฏิทินงานประจำปี แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. โครงการเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี

3. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

4. โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุระกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. โครงการเงินอุดหนุนฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่สำหรับนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

6. โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน

7. โครงการอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม คุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

8. โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

9. โครงการอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

10. โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้ คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,346