การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการขอใบรับรองประกาศนียบัตร

 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 ใบรับรองประกาศนียบัตร 

1. แบบคำร้อง ขอใบรับรองประกาศนียบัตร
2. แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร
3. แผนผังกระบวนงานออกใบรับรองประกาศนียบัตร กรณีสูญหาย หรือชำรุด
4. หนังสืิอมอบอำนาจ

 แปลวุฒิการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 

1. แบบคำร้อง ขอให้แปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
2. แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือแปลวุฒิการศึกษา แผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นภาษาอังกฤษ
3. แผนผังกระบวนงานแปลประกาศนียบัตร แผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือมอบอำนาจคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,405