ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี แม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง ประกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พระพรหมบัณฑิต พระเทพเวที พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยในที่ประชุมได้นำเสนอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ร่างแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณ เพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม การพิจารณาการขอจัดตั้งโรงเรียน การขอขยายชั้นเรียน และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องงบประมาณ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,340