อำนาจหน้าที่กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี มีอำนาจหน้าที่ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เสนอคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2. จัดตั้งงบประมาณ และกำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงแนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี

3. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการศึกษาสงฆ์ ได้แก่ ครูสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ และผู้บริหารสำนักเรียน โดยการจัดอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

4. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและผลิตตำราวิชาการทางพระพุทธศาสนา

5. สนองงานสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

6. จัดพิมพ์และตรวจทานความถูกต้องใบปริญญาบัตรบาลีประโยค ป.ธ.9 และใบประกาศนียบัตร ชั้นประโยค 1 – 2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3 – 8 พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา

7. ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 6 และ 9 ประโยค และในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรประโยค 1 – 2

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,493