ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสิทธา  มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ โดยในปีการศึกษานี้ มีผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย จำนวน ๑๔๘ รูป ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับทุนการศึกษาได้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๙๐ รูป และขึ้นบัญชีสำรอง ๕๗ รูป โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าวไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อจัดถวายให้สามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 703,634