แบบกรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (เพื่อเก็บข้อมูลประกอบร่างอนุบัญญัติ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562)

ประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ค้นหาเลขที่ของท่านที่นี่ https://deb.onab.go.th/th/content/page/index/id/5648
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณาเลือกสังกัดจังหวัด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โปรดแก้ไขชื่อไฟล์ บัตรประชาชน เป็น บัตร+เลขที่ของท่าน(ไม่ต้องเว้นวรรค) ก่อนอัพโหลด เช่น บัตร650

ไฟล์จะต้องเป็นไฟล์สแกนคุณภาพสูงและเห็นรายละเอียดชัดเจน
กรุณาอัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

โปรดแก้ไขชื่อภาพ รูปประจำตัว เป็น รูป+เลขที่ ก่อนอัพโหลด เช่น รูป650

รูปจะต้องเป็นสีพื้นหลัง(เหมือนรูปติดบัตรเท่านั้น)
กรุณาอัพโหลดรูปประจำตัว
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Affiliate
โปรดระบุข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อ-นามสกุล
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ประวัติการศึกษา

กรุณาเลือกระดับนักธรรม
กรุณาเลือกเปรียญธรรมของท่าน
กรุณาระบุระดับการศึกษาสูงสุด
ศศ.บ. / บช.บ. / วศ.บ. / บธ.บ.
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

สถานที่สอน ณ สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า "บันทึกสำเร็จ" หากกรอกไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะมีอักษรสีแดงแจ้งเตือนใต้ช่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้บันทึกทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

ติดตามอัพเดทผลการส่งข้อมูลที่ https://deb.onab.go.th/th/content/page/index/id/5864

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,641