เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างทักษะการเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ สามารถนำหลักการมาปรับใช้บริหาร จัดการศิลปะ และการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ภายใต้หลักคิดทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงาน พุทธศิลปกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  https://bit.ly/3Jb5RNq หรือ https://www.facebook.com/BuddhistArtMFU


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผ่นพับหลักสูตรพุทธศิลปกรรม 2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,129